Chương trình: Nơi Ngàn Sao Hội Tụ

– Thời gian: 18-19h
– Địa điểm: Cuisine World